Over mijn werk

English below

Het begint met een draad…

Vervolgens zijn er mijn tekeningen…

Mijn tekeningen komen voort uit mijn fascinatie voor het werk van de handwerkster; hoe zij van slechts één draad de meest fantastische structuren kan maken; hoe zij soms zichtbaar maar meestal onzichtbaar heeft geploeterd om tot dit resultaat te komen; hoe de tijd of ongelukkige gebeurtenissen het werk hebben aangetast en hoe zij dat ook weer soms min of meer heeft hersteld. Tegelijkertijd gebruik ik de beeldende kracht van textiel voor het weergeven van emoties of situaties: onrust, pijn of scheiding, beklemming.

Verklaring van mijn categorieën:
Faits dans la dentelle  = Met zorg gemaakt

De Franse uitdrukking: faire dans la dentelle, refereert aan de fabricage van kant met de hand; een vaardigheid die veel tijd en zorg vereist. Meestal wordt deze uitdrukking in negatieve zin gebruikt: ne pas faire dans la dentelle betekent iets met ruwheid doen. Hier staat het voor de categorie tekeningen die uitgaat van handwerktechnieken waarbij draden, met of zonder externe hulpmiddelen, door vervlechting een netwerk vormen.

Mains brodeuses, mains heureuses = Handen die aan het borduren zijn, zijn gelukkig

Bij deze categorie gaat het om stofversiering: borduursteken van allerlei soort en kleur kunnen een eenvoudige lap stof tot leven brengen. De keerzijde van het werk wordt niet vergeten.

Usure, blessure, rupture, suture = Slijtage, beschadiging, reparatie

De zeggingskracht van de imperfectie, daar gaat het om in deze categorie. De worsteling van de handen om tot een mooi resultaat te komen, de frustratie, de fouten; beschadiging door tijd, verval, ongeluk of geweld; al dit soort elementen komen aan bod. Maar ook is er plaats voor reparatie!

Natures mortes = Stillevens
Plis (2018) = Plooien
Rides (2018) = Rimpels

It begins with a thread…

Then there are my drawings…

My drawings find their origin from my fascination for the work of the handworker; how she is able to make with just one thread the most beautiful structures; how she has struggled, sometimes visible but mostly invisible, to achieve this; how time or unhappy events have damaged her work and how she did repair it. In the meantime I use the imaging power of textiles to represent emotions or situations: restlessness, pain or separation, oppression.

Explanation of my categories:
Faits dans la dentelle = Made with care

The French expression : faire dans la dentelle, refers to the lacemaking by hand, a skill that demands a lot of time and care. Here it stands for the drawings that departs from techniques where threads, with or without external aids, interweave to achieve an open structure.

Mains brodeuses, mains heureuses = Busy hands are happy hands

This category focuses on fabric decoration: a simple piece of cloth comes alive thanks to colorful stitches; for the back side there is a role, too.

Usure, blessure, rupture, suture = Wear, injury, suture

The expressiveness of imperfection, that is where it is about in this category. Struggling hands, frustration; damage through time, wear, accidents, violence; all these elements appear here. But there is also room for restoration!

Natures mortes = Still lifes
Plis = Pleats
Rides = Wrinkles